Strategiplan for ungdomsarbeidet på Askøy


Strategiplan i PDF finner du her:
2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013

 

SATSINGSOMRÅDER I UNGDOMSARBEIDET PÅ ASKØY

Kirkene på Askøy har satt sammen et ungdomsutvalg som ideelt består av en til to ungdoms-representanter fra hver menighet. Sammen med ansatte fra kirken (ungdomsteamet) skal dette utvalget hjelpe, drøfte og planlegge ungdomsarbeidet på Askøy. Målet og visjonen er Å GJØRE JESUS KJENT FOR UNGDOMMER PÅ ASKØY gjennom å bygge fellesskap og invitere til aktiviteter på tvers av menighetene. Frivillige i menighetene skal være med å drive de tilbud som utvalget og teamet i samarbeid med menighetsrådene kommer frem til. 

For å møte ungdommene sine interesser bør hvert enkelt menighetsråd sammen med ungdomsrepresentanten(e) invitere til en idèmyldringskveld annenhvert år.

Styringsgruppen skal godkjenne strategiplanen og budsjettet for givertjenesten. Møtene i styringsgruppen er hvert halvår. Ungdomsutvalget skal møtes ca en gang i måneden. Ungdoms-representanten bør ha en kontaktperson i menighetsrådet. Det er viktig at representantene i ungdomsutvalget har en god dialog med sine menighetsråd for å informere dem, og videreformidle menighetens ønsker for ungdomsarbeidet.

Ungdomsarbeidet i kirkene på Askøy har fått navnet Alive. Alt arbeid i Alive er for alle ungdommene på tvers av menighetene. Arbeidet er tredelt:

· Storsamlinger – åpent for alle

· Mellomstore samlinger – faste tilbud, interesseområder

· Smågrupper – nært fellesskap, få personer

Ved denne tredelte strategien vil vi både kunne komme i kontakt med ungdom som ikke vanligvis er med i kristne sammenhenger og aktiviteter, bygge store og små fellesskap, og bygge nære relasjoner med ungdom som ønsker det.

Rekruttering til ungdomsarbeidet skjer i hovedsak ut fra konfirmantarbeidet, og da særlig leirene.

ALIVE - ET SAMARBEID

Mye av det som skjer i Alive er et samarbeid mellom ungdomsarbeidet i DnK, TenKafé (NLM), KRIK og TenSing. Solution fra Misjonskirken er også med på noen arrangement.

I starten av hvert semester skal ungdomsteamet invitere til et samkjøringsmøte for ledere i arbeidene nevnt ovenfor. Dette er et møtepunkt på tvers av klubber, organisasjoner og kirke-samfunn. Her ber vi sammen, deler viktige saker, datoer og arrangementer fra arbeidene våre, og diskuterer fellesarrangementer og oppretter komiteer for disse.

STORSAMLINGER

Storsamlinger skal være tilbud som kan nå bredt ut til ungdom på Askøy, samtidig som det er viktig at de har en tydelig kristen profil.

G:19
Hovedstorsamlingen vår er ungdomsgudstjenestene våre. Vi ønsker at G:19 skal fungere som et møtepunkt for alt det andre ungdomsarbeidet. Her kan alle som er med i de ulike ungdomsarbeidene møtes og være del av et større fellesskap. G:19 er en gang i måneden i Erdal kirke. Vi kaller det gudstjeneste av og for ungdom fordi ungdom involveres i alle ledd, fra planlegging til gjennomføring og evaluering. Det skal arrangeres to evaluerings- og planleggingsmøter i året. En gang i semesteret flyttes G:19 til en av de andre kirkene på Askøy, og planlegges og gjennomføres sammen med menighetsrådet der. Dette er for å skape et møtepunkt mellom de vanlige menighetene og G:19-fellesskapet.

GODSØNDAG
Startet opp høsten 2019. Det er en månedlig kveldssamling med undervisning, lovsang, aktiviteter og lek, middag, sosialt og bønnestund/forbønn. De ulike delene av kvelden planlegges og gjennomføres av ulike team av frivillige. Ungdomsteamet administrerer dette. Vi ønsker å samle G:19-fellesskapet oftere enn en gang i månen, og inviterer derfor til godsøndag. Vi ønsket i utgangspunktet å ha det i en annen kirke enn Erdal for å spre ungdomsarbeidet mer, men på grunn av at ungdommene er avhengige av kollektivtilbudet, er det Erdal som egner seg best.

Arrangementer
Arrangementer i regi av samarbeidet mellom de ulike kristne ungdomsarbeidene på Askøy er LAN, KINO OG OVERNATTING, GODHETSDAGEN, KRIK-CUP og JULEBORD. I tillegg prøver vi å finne rom for lovsangskvelder, åpen kirke og ungdomsmiddag.

Ulike arrangementer skjer i regi av hver enkelt menighet, men er for alle. Målet med arrangementene er å gjøre noe ekstra gøy sammen som ungdomsarbeid, og at nye ungdommer som kommer til slike lavterskeltilbud blir med videre.

LEIR - CAMP ALIVE
For å styrke strategien med G:19 som felles storsamling for ungdomsarbeidet, har vi leir for G:19-fellesskapet og andre i målgruppen for G:19 - altså for hele ungdomsarbeidet. Leiren er en obligatorisk del av lederkursene. Mål: Fellesskapet på Camp Alive vil styrke relasjoner og gjøre at ungdommer blir kjent på tvers av de ulike ungdomsarbeidene, og bidra til at de vi ønsker at skal finne sin plass i ungdomsarbeidet, vil gå på G:19 for å møtes igjen. Slik bygger vi G:19.

MELLOMSTORE SAMLINGER

Mellomstore samlinger er faste møtepunkt organisert ut fra interesseområder eller som et tilbud for ungdom som ønsker å tilhøre et mindre fellesskap.

Lederkurs
Vi har lederkurs på to nivåer. LED1 for fjorårskonfirmanter og LED2 for de som har fullført LED1. De blir arrangert av teamet og frivillige. Neste kurs starter høsten 2021. Lederkursdeltakere blir kjent med og bidrar i arbeidet i egne menigheter (særlig i konfirmantarbeidet), på G:19 og på konfirmantleirer. Mål for LED1: Deltakere fra hver menighet. Mange blir del av ungdomsarbeidet, og forblir det etter fullført kurs. Mål for LED2: Mange blir del av ungdomsarbeidet og engasjerer seg i ulike deler av det etter fullført kurs.

LEDERSAMLING
Det arrangeres to ledersamlinger i året. Leirevaluering og takkefest om høsten og leirledersamling i forkant av konfirmantleirene om våren. Mål: Skape fellesskap og engasjement rundt leirarbeidet, og få anledning til å takke de frivillige for den store innsatsen de gjør. I forkant av leirledersamlingen i mai inviterer ungdomsteamet frivillige ledere som er ferdige med LED2 eller eldre til et 1,5-timers kurs for viderekommende ledere.

TENSING
Ungdomsarbeider er fast med på øvingene til Asking TenSing. Dirigent får et honorar fra givertjenesten. Teamet holder andakter ved forespørsel.

KRIK OG TENKAFE
Ungdomsteamet fortsetter samarbeidet med KRIK og med TenKafé og jobber med rekruttering av deltakere og ledere. Holder andakter ved forespørsel.

Trosopplæringstiltak
Mye av ungdomsarbeidet inngår i trosopplæringsplanen, og noen årskull blir registrert spesielt for hvert arrangement. Ungdomsteamet har også et eget trosopplæringstiltak for 18-åringer. I 2020 måtte dette avlyses pga smittevernrestriksjoner, i 2019 hadde vi jente– og guttekvelder, i 2018 beachparty i Kollavågen og i 2017 rollebryllup.

STØTTE
Menighetene i Dnk samler inn penger til å drive ungdomsarbeidet, og noen av disse midlene inngår i en givertjeneste som folk kan søke om støtte fra hver høst og hver vår. Ungdomsutvalget ønsker å støtte ungdomsledere som vil reise på leir/kurs o.l. i regi av Dnk eller andre kristne org. for å gi dem mer opplæring, motivasjon og oppmuntring i jobben de gjør som ledere, og styrke troen deres. Utvalget vil også støtte de som driver ungdomsarbeid, som TenSing, Askøy gospelkor, TenKafé osv.

SMÅGRUPPER

En smågruppe er en fast samling med få personer som møtes for å snakke om liv og tro. Menighetene ønsker å legge til rette for gode relasjoner og samtaler om troen med ungdommen på Askøy.

Fram til koronapandemien satt en stopper for det, har vi hatt både en jentegruppe og en guttegruppe som har møttes jevnlig og fungert godt. Gruppene er ledet av frivillige unge voksne. Vi satser på slike grupper igjen når det blir mulig.

UNGDOMSTEAMET I KONFIRMANTARBEIDET

Konfirmantarbeidet er fra 2020 en mer integrert del av ungdomsarbeidet. Fjorårets konfirmantkull var det første under et nytt opplegg; «Smak og se». I tillegg til at opplegget innebærer nye undervisninger, består det også av nye konfirmantpakker. Konfirmantene kan nå velge mellom å være Alive- (med vanlige samlinger i kirkene), Smågruppe-, Godhet- (diakoni), Asking- (TenSing), KRIK- og Medie-konfirmant.

Ungdomsteamet og frivillige ungdommer har vert en pådriver for «Smak og se». Teamet er nå i mye større grad involvert i konfirmantarbeidet som del av jobben.

For å få plass til alle konfirmanter på leir, er det i det nye opplegget også kommet inn weekender i tilknytning til Alive-arrangementer.  Ungdomsteamet arrangerer weekendene, og arrangerer leirene sammen med kateket og prester. Weekendene er G:19-weekend med G:19-workshop, Kino og overnattings-weekend og Godhetsweekend.

TILKNYTNING TIL MENIGHETENE

Det er en utfordring å få ungdomsarbeidet til å være en integrert del av menighetene. Dette ønsker vi å jobbe med framover. Praksisen på lederkursene skal selvsagt bidra til dette, og de nye teamene rundt konfirmantsamlingene er nok et tiltak. Vi foreslår også å knytte arrangementene våre til ulike menigheter slik, så alle har et hver:

· Godhetsweekend og Godhetsdagen—Strusshamn

· Kino og overnatting—Tveit

· G:19-weekend og G:19—Erdal

· Trosopplæringstiltak for 18-åringer—Ask

· Herdalmesterskapet—Herdla (Idé: Arrangere et teambuildingsmesterskap på Herdla i tilknytning til Skaperverkets dag)

UNGDOMSUTVALGET

Ask:     Mangler egen representant

Erdal:     John-Edvard Genius     lillemann@entertainment.com     98203333

Herdla:     Mangler egen representant

Strusshamn:     Julie Norbakken     norbakkenj2@gmail.com     47965470     og Sivert Løchen     snifflo04@gmail.com     97600442

Tveit:     Sandra Sandnes     sandnessandra@gmail.com     99468865

UNGDOMSTEAMET (ansatte)

Ingrid M. Petersen (ungdomsprest)     ingrid.petersen@kirken-askoy.no     97589552
Lene Skjerve (ungdomsarbeider)     lene.skjerve@kirken-askoy.no     97763379
Henny Genius (ungdomsarbeider)     henny.genius@kirken-askoy.no     92895115

STYRINGSGRUPPEN

Therese Mokkelbost (kirkeverge)     therese.mokkelbost@kirken-askoy.no     56157120/93612276
Harald Forland (sokneprest i Erdal)     harald.forland@kirken-askoy.no     56157124/91777473
Ivar Eidsaa (fellesrådsleder)     eidsaaivar1@gmail.com

MENIGHETSRÅDSLEDERNE

Kjellaug Eidsaa (Herdla), Randi Torgersen (Tveit), Solfrid Kleiven (Ask), Lars Hana (Erdal) og Hildur Alice Sandvoll (Strusshamn)

Tilbake