Diakoni i Ask menighet


Diakoni er en tjeneste for medmennesket og skaperverket og en tjeneste for Gud.
En slik helhetstenkning får konsekvenser også for gudstjenestelivet ogfor opplæring i kristen tro.

 

 

I videste forstand må all virksomhet i menigheten ha en diakonal grunntone slik vi finner det i evangeliene. Samtidig må diakonien konkretiseres i egne tiltak. Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen bryr seg. Derfor ønsker diakoniutvalget og menighetsrådet i Ask, ut fra det vi har tilgjengelig av ressurser, å fokusere på nedenforstående aktiviteter og tiltak med målsettinger som vi tror best kan tjene enkeltmennesker og derved menigheten vår som helhet.

Aktiviteter og tiltak som kommer spesielt inn under menighetens diakonitjeneste er blant annet kirkekaffe, kirkeskyss, diakonidager i gudstjenesten, sorggruppe i prestegjeldet, besøkstjeneste og mer.


Les mer om aktiviteter og tiltak i diakoniplanen for Ask menighet her.

Tilbake