Gravplassmyndigheten i Askøy, planer og investeringer


Denne oversikten ble utarbeidet i 2018 og oppdatert desember 2020. Den beskriver gravplassmyndigheten i Askøy, planer og investeringer.  

 

GRAVPLASSENE I STRUSSHAMN

  • Skiftesvik gravplass:

Gravplassen ble første gang vigslet i 1988.
Siden er gravplassen utvidet flere ganger og sist i 2011 og desember 2020 med nytt urnefelt. Skiftesvik gravplass har status som hovedgravplass for Askøy, med sine over 2000 kistegraver urnegraver, navnet minnelund og tilrettelagt for muslimsk gravlegging. I hovedsak er gravplassen brukt av befolkningen innen Strusshamn sokn. Utbyggingen i 2011 var prosjektert med dobbelt så mange graver, men utbyggingsområdet var ikke regulert og utbyggingen ble derfor kraftig redusert.

Med 90 gravlegginger i Strusshamn sokn per 2017 er det behov for å bygge ut Skiftesvik gravplass innen 10 år. Vi bruker gravplassene i Strusshamn, Skjenefloren, Jakob, Kolera, Futebø og Østre i tillegg til Skiftesvik. Alle disse hører til Strusshamn sokn. Hvert år er det mange graver som forfaller pga 60års regelen, eller at familien ønsker at graven blir slettet. Dette frigir graver som kan gjenbrukes. Imidlertid er gravmassene på de eldre gravfeltene ikke alltid brukenes til nye kistegraver, men kan eventuelt brukes som urnegraver.

Den daglige administrasjonen av gravplassene i Askøy er lagt til Skiftesvik hvor en har kontorer, garderober, verksted og garasje for biler og maskiner mv I tillegg har vi en gravplass/kirkegård i hvert av de andre soknene:

 

ASK KIRKEGÅRD

Før utvidelse i 2014 hadde kirkegården ca 1054 graver. Etter utbyggingen i 2014 ble gravplassen bygget ut med nye 392 kistegraver og 27 urnegraver. Ask kirkegård har god kapasitet for fremtiden.

 

ERDAL GRAVPLASS

Før utvidelsen i 2008 hadde gravplassen 412 graver. Utvidelsen var med 139 kistegraver og 18 urnegraver. Arbeidet med å utvide gravplassen er i gang og i planen er å kunne ta i bruk den nye gravplassen mai-juni 2021. Den vil inneholde ca 1000 nye graver inklusiv urnegraver og navnet minnelund. Det vil også bli søkt om å kunne bruke en del av området mellom de to gravplassene til askespredning. 

Det har vært arbeidet med planer for utbygging av Erdal gravplass siden 2013. Et område sør/sørvest for eksisterende gravplass er kjøpt inn for formålet og reguleringsplan er vedtatt sommeren 2017. Reguleringsarbeidet omfattet også konsekvensanalyse og godkjent reguleringsplan vil medføre store kostnader til infrastruktur.

TVEIT KIRKEGÅRD

Kirkegården har 1900 graver, men en stor del av gravene kan ikke gjenbrukes før gravfeltene nedfor kirken er hevet. Det er kjøpt inn nytt areal for utbygging av kirkegården, ca. 25 da. Utvidelse på nytt areal står ikke på prioriteringslisten de neste 10 årene. Imidlertid er planen å oppgradere gravfeletene A,B,C og F første halvår 2021. Det vil også bli plass til navnet minnelund. 

HERDLA KYRKJEGARD

Gravplassen er på 12,1 dekar og har over 2000 graver. Det pågår arbeid med å omregulere gravfeltene og samtidig øke gravstørrelsen til dagens standard som er 1,5 x 3 meter. Dette vil redusere antall graver på gravplassen.

Som skrevet tidligere har vi oppgradert feltene nord for kirken, i 2015 og 2016. Feltene til venstre innenfor porten, dvs felt A, B og C må oppgraderes. Det bør opprettes eget felt til urner og til navnet minnelund.

 

BEHOV FOR NAVNET MINNELUND

I løpet av 2021 vil Askøy tilby navnet minnelund på Skiftesvik, Erdal og Tveit. Det bør også tilbys både på Ask og Herdla kirkegårder. 

 

KREMASJONSAVGIFT

Askøy kommune betaler per i dag ikke kremasjonsavgift for kommunes innbyggere. Bergen kommune og flere av nabokommunene betaler kremasjonsavgiften for sine innbyggere. For å øke kremasjonsprosenten på Askøy bør det vurderes å betale kremasjonsavgiften, helt eller delvis. En økning av kremasjonsprosenten på Askøy vil kunne redusere behovet for gravplassutbygging i fremtiden.

 LAST NED DOKUMENTET HER:
 

Tilbake