Strategiplan for ungdomsarbeidet på Askøy


 

Strategiplan i PDF finner du her:
2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013

 

SATSINGSOMRÅDER I UNGDOMSARBEIDET PÅ ASKØY

Kirkene på Askøy har satt sammen et ungdomsutvalg som ideelt består av en til to ungdomsrepresentanter fra hver menighet. Sammen med ansatte fra kirken (ungdomsteamet) skal dette utvalget hjelpe, drøfte og planlegge ungdomsarbeidet på Askøy. Målet og visjonen er å gjøre Jesus kjent for ungdommer på Askøy gjennom å bygge fellesskap og invitere til aktiviteter i hver enkelt menighet, og på tvers av menighetene. Frivillige i hver menighet skal være med å drive de tilbud som utvalget og teamet i samarbeid med menighetsrådene kommer frem til.

For å møte ungdommene sine interesser bør hvert enkelt menighetsråd sammen med ungdomsrepresentanten(e) invitere til en idèmyldringskveld annenhvert år.

Styringsgruppen skal godkjenne strategiplanen og budsjettet for givertjenesten. Møtene i styringsgruppen er hvert halvår. Ungdomsutvalget skal møtes ca en gang i måneden. Ungdomsrepresentanten bør ha en kontaktperson i menighetsrådet. Det er viktig at representantene i ungdomsutvalget har en god dialog med sine menighetsråd for å informere dem, og videreformidle menighetens ønsker for ungdomsarbeidet.

Ungdomsarbeidet i kirkene på Askøy har fått navnet Alive. Dette navnet favner alt ungdomsarbeidet, som er tredelt:

  • Storsamlinger – åpent for alle
  • Mellomstore samlinger – fast tilbud, interesseområder
  • Smågrupper – nært fellesskap, få personer

Ved å legge opp strategien ut i fra disse tre satsingsområdene, vil vi både kunne komme i kontakt med ungdom som ikke vanligvis er med i kristne sammenhenger/aktiviteter, bygge store og små fellesskap, og bygge nære relasjoner med ungdom som ønsker det. Rekruttering til ungdomsarbeidet skjer i hovedsak ut fra konfirmantarbeidet, og da særlig leirene.

ALIVE - ET SAMARBEID

Mye av det som skjer i Alive er et samarbeid mellom ungdomsarbeidet i DnK, TenKafé (NLM), KRIK og TenSing. Solution fra Misjonskirken er også med på noen arrangement. I starten av hvert semester skal ungdomsteamet invitere til et samkjøringsmøte for ledere i arbeidene nevnt ovenfor. Dette er et møtepunkt på tvers av klubber, organisasjoner og kirkesamfunn. Her ber vi sammen, deler viktige saker, datoer og arrangementer fra arbeidene våre, og diskuterer fellesarrangementer og oppretter komiteer for disse.

STORSAMLINGER

Storsamlinger skal være tilbud som kan nå bredt ut til ungdom på Askøy, samtidig som det er viktig at de har en tydelig kristen profil.

G:19

Hovedstorsamlingen vår er ungdomsgudstjenestene våre. Vi ønsker at G:19 skal fungere som et møtepunkt for alt det andre ungdomsarbeidet. Her kan alle som er med i de ulike ungdomsarbeidene møtes og være del av et større fellesskap. G:19 er en gang i måneden i Erdal kirke. Vi kaller det gudstjeneste av og for ungdom fordi ungdom involveres i alle ledd, fra planlegging til gjennomføring og evaluering. Det skal arrangeres to evalueringsog planleggingsmøter i året. En gang i semesteret flyttes G:19 til en av de andre kirkene på Askøy, og planlegges og gjennomføres sammen med menighetsrådet der. Dette er for å skape et møtepunkt mellom de vanlige menighetene og de som går på G:19. Evt reiser en delegasjon fra G:19 på «turné» til en annen kirke, en annen søndag enn det er G:19.

ARRANGEMENTER

Arrangementer i regi av samarbeidet mellom de ulike kristne ungdomsarbeidene på Askøy er LAN, KINO OG OVERNATTING, GODHETSDAGEN, KRIK-CUP og JULEBORD. Ulike arrangementer skjer i regi av hver enkelt menighet, men alle ungdomsarrangementer er for alle. Målet med arrangementene er å gjøre noe ekstra gøy sammen som ungdomsarbeid, og at nye ungdommer som kommer til slike lavterskeltilbud blir med i ungdomsarbeidet videre.

LEIR - CAMP ALIVE

For å styrke strategien med G:19 som felles storsamling for ungdomsarbeidet, har vi leir for G:19-fellesskapet og andre i målgruppen for G:19 - altså for hele ungdomsarbeidet. Leiren er en obligatorisk del av lederkursene. Mål: Fellesskapet på Camp Alive vil styrke relasjoner og gjøre at ungdommer blir kjent på tvers av de ulike ungdomsarbeidene, og bidra til at de vi ønsker at skal finne sin plass i ungdomsarbeidet (MILK- og LED-deltakere og X-LED-ungdommer), vil gå på G:19 for å møtes igjen. Slik bygger vi G:19.

MELLOMSTORE SAMLINGER

Mellomstore samlinger er faste møtepunkt organisert ut fra interesseområder eller som et tilbud for ungdom som ønsker å tilhøre et mindre fellesskap.

ARBEID MED TILTAK SOM FINNES

1) Kirken fortsetter å holde lederkurs (LED1 for fjorårskonfirmanter og LED2 for de som har fullført LED1). Det blir arrangert av teamet og frivillige. Neste kurs starter høsten 2020. Lederkursdeltakere blir kjent med og bidrar i arbeidet i egne menigheter, på G:19 og på konfirmantleirer. Mål for LED1: Deltakere fra hver menighet. Mange blir del av ungdomsarbeidet, og forblir det etter å ha fullført kurset. Mål for LED2: Mange blir del av ungdomsarbeidet og engasjerer seg i ulike deler av det etter fullført kurs.

2) Ungdomskaféen Chill’ax låner lokaler på Kleppestø senter, i samarbeid med ledelsen på senteret. Kafeen er åpen to dager i uken, og skal være et sted der ungdommene blir sett, og har mulighet for aktiviteter og prat. Mål: Diakonalt arbeid og rekruttering til resten av Alive sitt arbeid.

3) Det arrangeres to ledersamlinger i året. Leirevaluering og takkefest på høsten og leirledersamling i forkant av konfirmantleirene på våren. Mål: Skape fellesskap og engasjement rundt leirarbeidet.

4) I forkant av leirledersamlingen i mai inviterer ungdomsteamet frivillige ledere som er ferdige med LED2 eller eldre til et 1,5-timers kurs for viderekommende ledere.

5) Ungdomsutvalget vil støtte ungdomsledere som vil reise på leir/kurs o.l i regi av DNK eller andre kristne org. Dette for å gi dem mer opplæring, motivasjon og oppmuntring i jobben de gjør som ledere, og styrke troen deres.

6) Fredagsklubben VIP ble opprettet våren 2018, som et tilbud for de som har blitt for store til trosopplæringstiltaket Fredagsklubben (4.-7. kl.). Mål: Være en lavterskel-bro til resten av ungdomsarbeidet.

7) Ungdomsteamet fortsetter samarbeidet med KRIK, og jobber med rekruttering av deltakere og ledere. Holder andakter ved forespørsel.

8) Ungdomsarbeider er fast med på øvingene til Asking TenSing. Dirigent får et honorar fra givertjenesten. Holder andakter ved forespørsel.

9) Ungdomsteamet fortsetter samarbeidet med TenKafé. Holder andakter ved forespørsel.

OPPSTART AV NYE ARBEID

1) Idé: Som et tilbud til de som har fullført LED2, og andre fra 17 år og oppover, ser vi etter muligheter til å starte noe i retning av Alfakurs som også inneholder smågrupper.

SMÅGRUPPER

En smågruppe er en fast samling med få personer som møtes for å snakke om liv og tro. Menighetene ønsker å legge til rette for gode relasjoner og samtaler om troen med ungdommen på Askøy. I 2018 ble det startet en jentegruppe og en guttegruppe. Jentegruppen har blitt oppløst, men guttegruppen fortsetter. Mål: I løpet av 2019 har vi både en jente– og en guttegruppe som fungerer og varer.

UNGDOMSUTVALGET

Menighet: Strusshamn
Navn: Marte Kyte og Lisa Andersen
Kontakt: kyte.marte@gmail.com, 90954538, lisa.andersen@kirken-askoy.no 90031774

Menighet: Tveit
Navn: Sandra Sandnes
Kontakt: sandnessandra@gmail.com, 99468865

Menighet: Erdal
Navn: John-Edvard Genius
Kontakt: lillemann@entertainment.com, 98203333

Menighet: Ask
Navn: Rakel Kråvik
Kontakt: mirakel@broadpark.no, 45122451

Menighet: Herdla

UNGDOMSTEAMET (ansatte)

Ingrid Myrtveit Petersen (ungdomsprest) ingrid.petersen@kirken-askoy.no - 56157105/97589552
Lene Sivertsen Skjerve (Ungdomsarbeider) lene.skjerve@kirken-askoy.no - 97763379
Ingvild Tangset (Ungdomsarbeider) ingvild.heggholmen@kirken-askoy.no - 45809549
Vikarer:
Lisa Andersen - lisa.andersen@kirken-askoy.no - 90031774
Henny Genius - henny.genius@kirken-askoy.no - 92895115
Thor Haavik - thorhaavik94@hotmail.com - 41086833

STYRINGSGRUPPEN

Geir Viksund (Kirkeverge) geir.viksund@kirken-askoy.no - 56157120/93255254
Harald Forland (Sokneprest i Erdal) harald.forland@kirken-askoy.no - 56157124/91777473
Frode Hanuren (Fellesrådsleder) hanuren@haba.biz - 93222473
Lederne i menighetsrådene: Kjellaug Eidsaa, Frode Eriksen, Øyvind Fluge, Randi Torgersen og Bjørg Andreassen.

Tilbake