Diakoni i Strusshamn menighet


I 2007 vedtok Kirkerådet ny plan for diakoni.
Planen trådte i kraft 01.01.08.

Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles i de lokale menigheters diakoniplaner.

Definisjon: ”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom
•nestekjærlighet
•inkluderende fellesskap
•vern om skaperverket
•og kamp for rettferdighet”

Det står i innledningen til Plan for diakoni at ”de konkrete lokale planer må bygges på disse momentene og lages med utgangspunkt i lokale behov, ressurser og samarbeidsmuligheter og sees i sammenheng med menighetens samlede strategiarbeid.”

 

Det er med utgangspunkt i den sentrale planen at diakoniplaner for Strusshamn menighet er laget. All virksomhet i menigheten kan i vid forstand anses som diakoni. I denne planen velger vi å legge vekt på oppgaver/virksomhet som i særlig grad har en diakonal profil.
LES DIAKONIPLANEN HER: 

MÅL FOR PERIODEN 2019 -2023

Overordnet mål:
-Alle som bor i eller oppsøker Strusshamn menighet skal kjenne seg møtt og ivaretatt uavhengig av etnisk bakgrunn, tro, sosial status, familieforhold og alder

Mål for arbeidet:
-Flere mennesker som kommer frem til en bevisst kristen tro
-Økt engasjement og deltakelse i gudstjenester og aktiviteter
-Styrket fellesskap i menigheten
-Økt engasjement for miljø og rettferdighet lokalt og globalt
-Åpne opp for samarbeid med andre organisasjoner og enkeltpersoner

Tilbake