Dagens gravplasser og planer for utbedring og utvidelse


Denne oversikten ble utarbeidet i 2018 og beskriver gravferdsforvaltningen i Askøy og planer. 

 

 

GRAVPLASSENE I STRUSSHAMN

  • Skiftesvik gravplass:

Gravplassen ble første gang vigslet i 1988.
Siden er gravplassen utvidet flere ganger og sist i 2011. Skiftesvik gravplass har status som hovedgravplass for Askøy, med sine over 2000 kistegraver urnegraver, navnet minnelund og tilrettelagt for muslimsk gravlegging. I hovedsak er gravplassen brukt av befolkningen innen Strusshamn sokn. Utbyggingen i 2011 var prosjektert med dobbelt så mange graver, men utbyggingsområdet var ikke regulert og utbyggingen ble derfor kraftig redusert.

Med 90 gravlegginger i Strusshamn sokn per 2017 er det behov for å bygge ut Skiftesvik gravplass innen 10 år. Vi bruker gravplassene i Strusshamn, Skjenefloren, Jakob, Kolera, Futebø og Østre i tillegg til Skiftesvik. Alle disse hører til Strusshamn sokn. Hvert år er det mange graver som forfaller pga 60års regelen, eller at familien ønsker at graven blir slettet. Dette frigir graver som kan gjenbrukes. Imidlertid er gravmassene på de eldre gravfeltene ikke alltid brukenes til nye kistegraver, men kan eventuelt brukes som urnegraver.

Den daglige administrasjonen av gravplassene i Askøy er lagt til Skiftesvik hvor en har kontorer, garderober, verksted og garasje for biler og maskiner mv I tillegg har vi en gravplass/kirkegård i hvert av de andre soknene:

 

ASK KIRKEGÅRD

Før utvidelse i 2014 hadde kirkegården ca 1054 graver. Etter utbyggingen i 2014 ble gravplassen bygget ut med nye 392 kistegraver og 27 urnegraver. Ask kirkegård har god kapasitet for fremtiden.

 

ERDAL GRAVPLASS

Før utvidelsen i 2008 hadde gravplassen 412 graver. Utvidelsen var med 139 kistegraver og 18 urnegraver. Arbeidet med å utvide gravplassen er i gang og i løpet av de første årene er planen å bygge ut gravplassen med bortimot 800 - 1000 nye graver. Se under.

Det har vært arbeidet med planer for utbygging av Erdal gravplass siden 2013. Et område sør/sørvest for eksisterende gravplass er kjøpt inn for formålet og reguleringsplan er vedtatt sommeren 2017. Reguleringsarbeidet omfattet også konsekvensanalyse og godkjent reguleringsplan vil medføre store kostnader til infrastruktur.

Etter at reguleringsplanen ble godkjent ble arbeidet med å kostnadsberegne utbyggingen startet. Norconsult fikk oppdraget etter en konkurranse på Doffin. De la frem sin rapport i november 2017. Kostnadene var betydelig større enn planlagt i økonomiplanen til Askøy kirkelige fellesråd. Det ble spilt inn i budsjettbehandlingen i 2018 behov for tilleggsbevilgning og det ble bevilget kr. 22. millioner ekstra, men som er betydelig mindre enn kostnadsberegningen fra 2017.

I desember 2017 var det et møte med representanter for Askøy kommune for å se på muligheter for å redusere kostandene. Det mest realistiske forslaget er å ikke bygge ut nåværende parkeringsplass på sør for gravplassen/kirken. I stedet kom det forslag om å utvide parkeringsplasser ved innkjørselen til den nye gravplassen. I tillegg til dette må det vurderes å kjøpe bedehuset og utvide parkeringsarealet på denne eiendommen.

 

TVEIT KIRKEGÅRD

Kirkegården har 1900 graver, men en stor del av gravene kan ikke gjenbrukes før gravfeltene nedfor kirken er hevet. Det er kjøpt inn nytt areal for utbygging av kirkegården, ca. 25 da. Utvidelse på nytt areal står ikke på prioriteringslisten de neste 10 årene. Imidlertid er planen å fornye/bygge ut tre av de gamle gravfeltene i løpet av neste årene.

I forhold til 3% regelen bør vi ha ca 200 ledige graver på Tveit. Det kravet oppfyller vi ikke per i dag. Planen er å gjenbruke feltene A, B og C, som er de eldste feltene på Tveit kirkegård. Dette kan gjøres ved å heve feltene. Dette er ikke kostnadsberegnet men dette må regnes som er rimelig måte å gjenbruke feltene på. Konklusjon: Tveit kirkegård må utvides innen 2022.

 

HERDLA KYRKJEGARD

Gravplassen er på 12,1 dekar og har over 2000 graver. Det pågår arbeid med å omregulere gravfeltene og samtidig øke gravstørrelsen til dagens standard som er 1,5 x 3 meter. Dette vil redusere antall graver på gravplassen.

Som skrevet tidligere har vi oppgradert feltene nord for kirken, i 2015 og 2016. Feltene til venstre innenfor porten, dvs felt A, B og C må oppgraderes. Det bør opprettes eget felt til urner og til navnet minnelund.

 

BEHOV FOR NAVNET MINNELUND

Både på Tveit, Ask og Herdla bør vi kunne tilby navnet minnelund. Dette kan bygges som vakre kunstverk som kan forskjønne gravplassene. I Bergen har de som mål å bygge en navnet minnelund hvert år fremover. I Askøy har det ikke vært stor etterspørsel og det er planlagt navnet minnelund på Erdal. Når Erdal er bygget ut har Askøy to navnede minnelunder.

 

KREMASJONSAVGIFT

Askøy kommune betaler per i dag ikke kremasjonsavgift for kommunes innbyggere. Bergen kommune og flere av nabokommunene betaler kremasjonsavgiften for sine innbyggere. For å øke kremasjonsprosenten på Askøy bør det vurderes å betale kremasjonsavgiften, helt eller delvis. I Os kommune er dette gjort og kremasjonsprosenten har økt til ca 50-60%. En økning av kremasjonsprosenten på Askøy vil kunne redusere behovet for gravplassutbygging i fremtiden.

GRAVFERDSFORVALTNING OG ROLLER  LAST NED DOKUMENTET HER:
 

Tilbake